Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kžušov

Prebratie staveniska

 

 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

 

VZN1_2022  Územný plán

D2_2021 VZN1_2013 financovanie ZŠ, MŠ

D1_2021 VZN3_2017 o miestnych daniach

VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Rozpočet obce Kžušov na roky 2022-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUźA