Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2016

 

o čistote obce a ochrane verejného poriadku

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 11/2008

 

o príspevkoch v školských zariadeniach

 

 

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 10/2005

 

o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 8/2004

 

o určení školského obvodu Základnej školy

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 6/2003

 

o úhradách za poskytovanie služieb obcou Kľušov

 

 

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 3/2017

 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kľušov

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2017

 

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kľušov

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 12/2009

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa  v MŠ a v ZŠ v Kľušove

 

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 4/2011

 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2015

 

o nájomných bytoch

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2013

 

o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Kľušov

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 2/2015

 

o poskytovaní príspevku na stravu

 

 

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 3/2011

 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kľušov

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 3/2015

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kľušov

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 2/2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľušov

 

Aktuálne znenie

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2019

 

o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2020

 

o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Kľušov

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 2/2019

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ
CINTORÍN KĽUŠOV A CINTORÍN KĽUŠOVSKÁ ZÁBAVA

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2011

 

o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce