Samospráva

Verejné obstarávanie - výzvy

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa“ - Rozvodná vodovodná sieť Kľušovská Zábava:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

                                    - príloha č.1 - Titulný list

                                    - príloha č. 2 - Cenová ponuka - formulár

                                    - príloha č.3 - Výkaz výmer

                                    - príloha č.4 - Projektová dokumentácia

 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov - riadenie projektu - prieskum trhu

                                    - Zákazka s nízkou hodnotou