Modernizácia verejného osvetlenia

Záverečný účet obce za rok 2016

Rozpočet  obce Kžušov na roky 2018-2020

VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok k VZN o príspevkoch v školských zariadeniach v zriaďovatežskej pôsobnosti Obce Kžušov

Dodatok k VZN o financovaní základných  škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Kžušov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUźA