Modernizácia verejného osvetlenia

Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kľušov

Prebratie staveniska

14. zasadanie OZ

Rozpočet obce Kľušov na roky 2021-2023

VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Výročná správa obce Kľušov za rok 2019

Záverečný účet obce Kľušov za rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA