Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2020-2022

Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kľušov

Prebratie staveniska

Rozpočet obce Kľušov na roky 2021-2023

VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Výročná správa obce Kľušov za rok 2019

Záverečný účet obce Kľušov za rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA